Clubreglement

Download

 

 1. Het is niet toegestaan op de baan te fietsen zonder de voorgeschreven kleding en zonder helm, of met andere fiets dan een BMX crossfiets.
 2. De aanwijzingen van het bestuur en trainers dienen opgevolgd te worden. (zie ook andere reglementen).
 3. Tijdens de trainingen is het verplicht voor leden van 16 jaar en jonger, minimaal 1 ouder als begeleider te hebben. Zonder begeleider wordt er niet gefietst.
 4. Het is verboden om in de kantine te roken.
 5. Diegene die zich schuldig maakt aan vernieling en/of misdragingen op het BMX terrein zal de aangerichte schade moeten vergoeden en eventueel herstellen en zal voor een periode van 1 maand geschorst worden.
 6. Gedrag van leden en/of ouders cq verzorgers op en rond de baan en tijdens wedstrijden, dat de vereniging of haar leden kan schaden wordt niet getolereerd. Mocht dit toch gebeuren, zal er worden ingegrepen door het bestuur en zullen er passende maatregelen getroffen worden, wat evt. na twee waarschuwingen kan eindigen in een schorsing van de rijder, dan wel wordt deze geroyeerd.
 7. Ieder lid is verplicht dat hij/zij (bij minderjarigen min. één van de ouders) meehelpt met de voorbereiding en tijdens evenementen en met het onderhoud van de accommodatie van FCC Nuland.
 8. Het dragen van Clubshirts:
 9. Het bestuur verlangt van alle actieve leden van FCC Nuland dat zij het clubshirt zoveel mogelijk dragen bij de clubtrainingen en – activiteiten.
 10. Alle leden van FCC Nuland zijn verplicht bij wedstrijden het clubshirt te dragen (KNWU en NFF).
 11. Bij KNWU wedstrijden zijn hiervan uitgezonderd :
  1. uitsluitend Amateurs- (M/V) en Sportklasse(M) licentiehouders mogen in eigen kleding of kleding van een individuele sponsor rijden volgens de voorwaarden zoals in het KNWU-reglement vervat. Concreet betekent dit dat de reclame niet in strijd met de wet etc. mag zijn. Zie verder de artikelen 1.2.030 bis (UCI), N 1.3.047.01 & N 1.3.080.08.
  2. BMX rijders die deel uitmaken van een UCI BMX Team, Pro-tour, Pro-Continental, Continental, LST of Landelijk Team Fietscross (LTFX). Opmerking: opname in een Landelijk Fietscross Team is mogelijk vanaf 1 januari in het kalenderjaar dat een sporter minimaal 13 jaar is of wordt.
  3. Elk jaar dient een ontheffing te worden aangevraagd om gebruikt te kunnen maken van deze uitzondering. (deze is maar één seizoen geldig)
 12. Van ieder lid van FCC Nuland wordt verwacht dat hij/zij de naam van de sponsoren en vereniging, zowel verbaal als non-verbaal positief zal uitdragen.
 13. Bij het niet naleven van bovenstaand clubshirtreglement, zal betrokkene gewaarschuwd worden door het bestuur en is het bestuur gemachtigd passende maatregelen te treffen.

Stuurbord(en) en zijnummerborden benodigd voor deelname aan wedstrijden moeten zelf aangeschaft worden.

 1. NFF-wedstrijden: rood bord met witte cijfers, voor verdere eisen zie de NFF-site.
 2. KNWU- wedstrijden: hier gelden verschillende kleuren, afhankelijk van je soort licentie; zie hiervoor de KNWU-site.
 3. Bij beide bonden zijn zijnummerborden verplicht!

De vereniging is niet aansprakelijk voor de eigendommen van leden en/of bezoekers. Het bestuur is gerechtigd om rijders c.q. ouders te weigeren als lid en voor deelname aan de trainingen, zonder opgaaf van redenen. In kwesties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van FCC Nuland.

Facebook
Instagram

Deze website wil gebruik maken van cookies.