Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

FCC Nuland respecteert de Privacy van alle leden en vrijwilligers binnen de verenging. FCC Nuland draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, vertrouwelijk wordt behandeld. FCC Nuland verwerkt persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring. 

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerkt FCC Nuland?

Met het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt de informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.
 

FCC Nuland verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het functioneren van de vereniging. Onder persoonsgegevens worden de volgende gegevens verstaan: 

 • Voor- en Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Uittreksel uit de basisadministratie of kopie legitimatiebewijs of formulier kennisgeving BSN van de belastingdienst;
 • IBAN/ Rekeningnummer;
 • Diploma’s (alleen bij zelf overhandigen en als ze gerelateerd zijn aan de activiteiten van de vereniging);
 • VOG verklaring.
FCC Nuland verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen
 • Het aanmelden, afsluiten en bijhouden van het lidmaatschap;
 • Correspondentie per mail over activiteiten van de vereniging
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het versturen per mail van lidmaatschap gerelateerde zaken, zoals het versturen van facturen m.b.t. contributie, kleding en sponsoring;
 • Het aanmelden van een lidmaatschap bij de gewenste sportbond;
 • Inschrijvingen voor evenementen via een inschrijfformulier;
 • Voor het organiseren van wedstrijden;
 • Voor inschrijving van opleidingen;
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten m.b.t. sponsoring;
 • Het beantwoorden van vragen en klachten en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Mocht het voorkomen dat FCC Nuland persoonsgegevens voor een ander doel gebruikt, dan informeert de vereniging de desbetreffende persoon hier vooraf over. 

Van wie verwerkt FCC Nuland persoonsgegevens?
 • Leden en vrijwilligers;
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap van de vereniging;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar FCC Nuland een relatie mee heeft/wil krijgen of heeft gehad (bijvoorbeeld sponsoren en leveranciers).
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen FCC Nuland?

De verwerkers van de persoonsgegevens zijn door het bestuur geautoriseerd om de persoonsgegevens te verwerken.

 

De relaties waarmee FCC Nuland samenwerkt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle Privacyregels voortkomende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste relaties van de vereniging zijn de sportbonden NFF/KNWU. Aanmelding bij deze bonden vindt plaats door FCC Nuland op aangeven van de leden zelf.

Hoe gaat FCC Nuland met de gegevens om?

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard in de ledenadministratie en dienen voor normaal gebruik binnen de vereniging. Op het moment dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen die de vereniging heeft gesteld, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Openbaar maken persoonsgegevens

FCC Nuland kan tijdens clubactiviteiten/ wedstrijden foto's en beeldmateriaal maken/verwerken. Iemand die wil deelnemen aan de clubactiviteiten, maar niet op social media terecht wil komen, kan daar bezwaar tegen maken middels het formulier: ‘Publicatie Foto’s en Video’s’ en inleveren bij het bestuur van de vereniging.

 

FCC Nuland  zal persoonsgegevens, niet zijnde foto’s, niet openbaar maken zonder toestemming. Tevens verstrekt FCC Nuland geen persoonsgegevens aan derden.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u/ uw kind hebben geregistreerd, zijn persoonlijk. Daarom heeft u/uw kind de volgende rechten:

 • U heeft het recht om het gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken;
 • U heeft recht van inzage: op uw verzoek zal de vereniging u mededelen of/en wat er met uw persoonsgegevens is gebeurd;
 • U heeft het recht op wissen van uw persoonsgegevens.  Indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de gestelde doelen van de vereniging, zal FCC Nuland de persoonsgegevens op uw verzoek wissen.

Om gebruik te maken van bovengenoemde rechten gelieve contact op te nemen via info@fccnuland.nl 

Inzage tot de privacyverklaring

De privacyverklaring van FCC Nuland zal gepubliceerd worden op de website www.fccnuland.nl. Tevens zal het formulier ‘Publicatie Foto’s en Video’s’ op bovengenoemde website geplaatst worden.

Wijziging privacybeleid

FCC Nuland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Hoewel FCC Nuland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare geachte bronnen aan te bieden, verstrekt FCC Nuland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via onze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Facebook
Instagram

Deze website wil gebruik maken van cookies.